• Aksharbrahma Gunatit Satra Day 13


  Vakta :Pu Aadarshjivan Swami

 • Aksharbrahma Gunatit Satra Day 12


  Vakta :Pu Aatmatrupt Swami

 • Aksharbrahma Gunatit Satra Day 11


  Vakta :Pu Aatmaswarup Swami

 • Aksharbrahma Gunatit Satra Day 10


  Vakta :Pu Brahmvihari Swami

 • Aksharbrahma Gunatit Satra Day 9


  Vakta :Pu Sadguru Santo

 • Aksharbrahma Gunatit Satra Day 8


  Vakta :Pu Aksharvatsal Swami

 • Aksharbrahma Gunatit Satra Day 7


  Vakta :Pu Narayanmuni Swami

 • Aksharbrahma Gunatit Satra Day 06


  Vakta :Pu Priyavrat Swami

 • Aksharbrahma Gunatit Satra Day 05


  Vakta :Pu Shrutiprakash Swami

 • Aksharbrahma Gunatit Satra Day 04


  Vakta :Pu Bhadresh Swami

 • Aksharbrhma Gunatit Satra Day 03


  Vakta :Pu Gnaneshwar Swami

 • Aksharbrahma Gunatit Satra Day 2


  Vakta :Pu Viveksagar Swami